Middagsessies

Dinsdag 4 juni 2019

Klik op één van de onderstaande middagsessies om het verslag en de foto's te bekijken.

Ketenregie voeren op een manier dat alle partijen zich gelijkwaardig voelen en die tegelijk ook effectief is. Dit is een kunst die centraal staat in deze sessie in de vmbo-school De Meerwaarde in Barneveld. Dit doen we aan de hand van René Peeters, een specialist in ketenregie en landelijk kwartiermaker onderwijs, zorg en jeugd. Hij leidt het thema in en beschrijft hoe je ketenregie in de praktijk toepast, zonder macht uit te oefenen. Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede vertelt hoe zijn gemeente ketenregie voert in de jeugdhulp. Zo presenteert hij data over de afname van jeugdhulp per wijk en school en vertelt hij hoe de aanpak tot mooie gesprekken leidt in de gemeente.

Op de fraaie locatie van De Meerwaarde zet de directeur-bestuurder uiteen hoe de school dit beleid vertaalt en hoe de relatie is met de gemeente. De data-analist presenteert de cijfers voor zijn school. Als oud-gemeentesecretaris kent hij beide werelden goed. Daarna praten we door over hoe gemeenten regie voeren vanuit een gelijkwaardige positie ten opzichte van de ketenpartners.

Deze sessie wordt georganiseerd door VNG, team Inclusieve Samenleving.

Sprekers:

 • René Peeters, kwartiermaker onderwijs-jeugd, oud-wethouder Almere (2010-2018) en lid Raad van Advies onderwijsinspectie 
 • Leon Meijer, wethouder Gemeente Ede
 • Bert Brands, directeur-bestuurder VMBO de Meerwaarde

In Nederland groeien ruim 120.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te vergroten. Tijdens deze interactieve workshop maakt u kennis met No Kidding, een vrijwilligersorganisatie uit Barneveld die zich inzet om kindermishandeling te voorkomen.

Onder het motto 'Kleine stappen, grote winst' laat No Kidding zien hoe iedere omstander altijd íets kan betekenen voor een kind dat wordt mishandeld. Ervaringsdeskundigen − volwassenen die zelf als kind zijn mishandeld − vertellen ons erover tijdens deze workshop. Ze nemen u mee in de belevingswereld van kinderen die worden mishandeld en laten zien hoe iedereen, door echte aandacht te geven, een verschil kan maken.

De methode van No Kidding is in elke gemeente goed in te zetten bij maatschappelijke partners om de urgentie en bewustwording rondom dit onderwerp te activeren. Tijdens de sessie vertelt de gemeente Barneveld hoe ze probeert door te pakken en de kennis en vaardigheden bij alle maatschappelijke partners in de gemeente wil vergroten.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld in samenwerking met de VNG, team Inclusieve Samenleving.

Sprekers:

 • Kristin Gerritsen,mede-eigenaar, projectleider en trainer NUL23 (dagvoorzitter)
 • Hans van Daalen, wethouder gemeente Barneveld
 • Friso van der Wal, directeur NO KIDDING

Door BPD

In het Akoesticum in Ede, de ‘kazerne voor cultuur’ bespraken bestuurders hoe data-analyse en kennisdelen bijdraagt aan de woningopgave in Nederland, met voorbeelden van gemeente Zwolle en gemeente Renswoude. Gemeentesecretaris Kolhorn, gemeente Laren over de sessie: “Deze praktijkervaringen geven inspiratie. Zoals de aanpak van regio Food Valley waar elke gemeente een thema adopteert. In onze regio kijken we momenteel ook hoe we dit gaan doen. Je moet wel durven investeren bij deze aanpak, maar: it pays off.”

Op de foto’s ziet u:
- Frans Holleman, directeur BPD, regio Noord-Oost en Midden over publiek-privaat programmeren van woongebieden.
- Een wandeling over de kazerneterreinen die getransformeerd worden tot woon- en werkgebied sloot het programma af.

Tijdens deze middagsessie vertelden Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn, en Henk Lambooij, burgemeester van Putten, vol passie hoe zij door samenwerking binnen de gemeente en met ketenpartners bijdragen aan leefbaarheid. Vanuit de aanpak Vitale vakantieparken en de wijkgerichte aanpak vanuit de Landelijke structuur interventieteams passeerden verschillende casussen en ervaringen de revue.

De gemeente Barneveld koos enkele jaren geleden bewust voor het Oplossingsgericht Werken. Dat is een visie op mensen en processen, waarbij het stellen van de juiste vragen voorop staat. Een generiek model voor ‘aan de balie’, voor de uitvoering van projecten en in de aansturing van medewerkers, dat het oppakken van vraagstukken vanuit verschillende terreinen makkelijker maakt.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op deze manier van werken. De sessie vindt plaats in het Huis van Innovatie in Garderen. Hier ziet u voorbeelden van Oplossingsgericht Werken in de praktijk, zoals handhaven in het sociaal domein en domeinoverstijgende samenwerking bij de realisatie van zorgwoningen.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld.

Sprekers:

 • Bert Enserink, businessdeveloper en innovator Wentzo
 • Martijn Wentzel, commericeel directeur Wentzo
 • Gerard de Kruijf, senior beleidsmedewerker gemeente Barneveld
 • Paut Krompkamp, oplossingsgericht trainer- coach Vraagkracht!

De energietransitie treft ons allemaal. Tijdens de workshop van EBN over de energietransitie in de gebouwde omgeving werden kennis en ervaringen gedeeld over hoe we onze warmtevoorziening kunnen verduurzamen. Aardwarmte en de aanleg van warmtenetten? Hoe? Conclusie: de collectieve en wijkgerichte aanpak. Per wijk kijken welke oplossingen samen dé oplossing vormen.

In Kulturhus De Essenburcht in Kootwijkerbroek praatten 60 deelnemers over het thema aanpak laaggeletterdheid / verhoging digitale vaardigheid. Een onderwerp dat volgens hen een lange adem en veel samenwerking vergt tussen (lokale) overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en ondernemingen. Hierdoor kan de doelgroep beter bereikt worden. In het deelcongres is benadrukt dat de bestrijding van laaggeletterdheid weliswaar in elke gemeente een andere benadering vergt, maar dat gemeenten de regierol moeten pakken en veel van elkaar kunnen leren. Dit alles met het oog op de vergroting van de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname door niet of minder (digi)taalvaardige burgers.

Het gezicht van Spakenburg wordt al eeuwen gevormd door de bijzondere Museumhaven met zijn tientallen monumentale botters en andere historische schepen. De authenticiteit van de Museumhaven met de aangrenzende dijkwoningen en de oudste nog in werking zijnde scheepstimmerwerf maken deze plek tot een monumentaal en uitzonderlijk decor.

Om het historisch aangezicht van het dorp te beschermen is de nieuwbouw die de afgelopen jaren in het centrum heeft plaatsgevonden zorgvuldig ingepast in de bestaande omgeving. Zelfs de langste flexibele waterkering ter wereld is vakkundig ingebouwd. Tijdens deze sessie zien we hoe een historisch centrum samen kan gaan met hedendaagse architectuur.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Bunschoten.

Sprekers:

 • Marco Venendaal. eigenaar van de botterwerf Scheepstimmerwerf Nieuwboer
 • Leonie Dennenberg, directeur Waterschap Vallei en Veluwe
 • Willem van Diermen, werkzaam bij de Visafslag

BNG Bank en haar partners MPD Groene Energie en gemeente Ede geven u graag inzicht in de mogelijkheden van warmtenetten. Uit een studie van het Ministerie van EZ blijkt dat alle gemeenten vroeg of laat te maken krijgen met vormen van warmtenetten. Hoe is het groene warmtenet in Ede en omgeving tot stand gekomen, uitgerold en doorontwikkeld in de Groene Vallei?

Tijdens deze middagsessie maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van een modern warmtenet. Deze is gerealiseerd en wordt steeds verder uitgerold met lokaal beschikbare biomassa, restwarmte en aardwarmte; bedoeld voor woningen en bedrijven. De gemeente Ede zal haar huidige rol in het warmtenet toelichten en de ‘lessons learned’ tijdens de implementatie van haar warmtestrategie. Stap bij BNG Bank in de bus voor deze warmtenetbijeenkomst én een rondleiding door bloemenveiling Plantion. Deze bloemenveiling voorziet sinds 2016 voor een groot gedeelte in haar eigen elektriciteit met een zon PV-installatie van 18.500 panelen.

Deze sessie wordt georganiseerd door BNG Bank in samenwerking met MPD Groene Energie de gemeente Ede. 

In de deelsessie ‘Aandacht is het nieuwe goud’ ging antropologe Danielle Braun in gesprek met de deelnemers over hoe je als gemeente een ‘succesvolle tribe’ bouwt in plaats van een organisatie managet. In organisaties denkt men vaak in functies, maar in de praktijk gaat het vooral over de relaties tussen mensen. De menselijke kant van organisaties verdient dus aandacht.

Een conclusie van deze deelsessie is dat het belangrijk is dat alle stemmen gehoord worden, ook die van andersdenkenden of de minderheid. Een andere conclusie: dat je een dialoog organiseert om met weerstand om te gaan, zodat iedereen gehoord wordt en er daarna pas een besluit genomen wordt. De oproep van Danielle aan de deelnemers was om in ieder geval één persoon, één minuut echte aandacht te geven.

De centra in veel middelgrote gemeenten staan onder druk. Ook Veenendaal heeft te maken met een veranderend winkellandschap. Daarom werkt de gemeente Veenendaal met Brouwerspoort aan een centrumvernieuwingsplan waarbij wonen, winkelen, ondernemen, recreëren, ontmoeten en beleven centraal staan. Waar in vroeger tijden de oude Hoofdstraat en de twee overdekte winkelcentra centraal stonden, zijn daar nu verschillende eigentijdse pleinen en de sfeervolle Brouwersgracht met water aan toegevoegd. De binnenstad is nog niet af; er zijn nog mooie projecten in ontwikkeling.

In deze sessie bespreken we hoe deze veranderingen tot stand zijn gekomen en laten we zien waar we nu staan. Winkelen is nog steeds belangrijk, maar door het toevoegen van andere functies wordt de binnenstad steeds completer. We delen onze ervaring van de transformatie die met vallen en opstaan is gegaan.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Veenendaal.

Sprekers:

 • Engbert Stroobosscher, wethouder gemeente Veenendaal
 • Jaap Pilon, stadshistoricus
 • Mieke van Dijk, directeur bibliotheek
 • Aarnoud Aarnoudse, projectmanager, afdeling Programma's en Projecten gemeente Veenendaal
 • Dylan Lochtenberg, wethouder gemeente Veenendaal (dagvoorzitter)

Na een mooi woord van welkom door de burgemeester van Wageningen hebben Joost Eerdmans en Lennart van der Linden zicht gegeven op de belangrijke rol van lokale partijen in het openbaar bestuur. Uit de interactie met de zaal en de discussies een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt en bestuurders bezig houdt.

De Transitium Groep als initiator van de workshop bedankt alle aanwezigen voor de grote opkomt en Joost Eerdmans en Lennart van der Linden voor hun inspirerende optreden.

In 2008 werd Luchtmachtbasis Soesterberg gesloten door defensie. Het gebied werd tijdelijk eigendom van de Provincie Utrecht en is nu een prachtig park en natuurgebied dat eigendom is van Utrechts Landschap. Om hier een woon-werkgebied van te maken hebben grote veranderingen plaatsgevonden: in plaats van de zwaar beveiligde achterkant van het aangrenzende dorp Soesterberg werd na 2008 het toekomstige woon-werkgebied Soesterberg Noord bestempeld als de voorkant van het dorp Soesterberg. Ook is de provinciale weg verdiept aangelegd en zijn 5 grote milieuhinderlijke bedrijven geholpen met een bedrijfsverplaatsing naar het nabij gelegen bedrijventerrein Richelleweg.

In Soesterberg is op basis van samenwerking en vertrouwen tussen de bedrijven en de gemeente Soest, en door slim gebruik te maken van de Crisis en herstelwet, een binnenstedelijke transformatie in recordtijd neergezet. Succesfactoren waren de verandering in houding en gedrag, politieke durf en drive en inzet van wettelijke mogelijkheden binnen de Crisis- en herstelwet als voorloper van de Omgevingswet.

Veel gemeenten hebben een dergelijke binnenstedelijke opgave voor de boeg. In deze sessie informeren wij u verder over onze ervaringen en opgedane kennis en laten wij u met trots dit bijzondere stukje Soesterberg zien.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Soest.

Sprekers:

 • Reinier Kalt, projectleider Soesterberg Noord gemeente Soest
 • Ruben Visser, programmasecretaris Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis
 • Arne Swart, projectleider woonwijk vliegbasis provincie Utrecht

Het 5G-netwerk gaat mens en maatschappij ongekende mogelijkheden brengen, zegt Jonas Onland van VNG. Maar laten we wel samen werken aan uniforme regels en voorwaarden, was de oproep van Leo-Geert van den Berg van VodafoneZiggo aan gemeentebestuurders in de zaal. Want: ‘de digitale infrastructuur vormt het fundament voor de stad van de toekomst.’

Welke rol heeft het raadslid: leek, professional of iets daar tussenin? En welke positie moet een raadslid innemen: volksvertegenwoordiger, kadersteller of controleur? Of is de raad niet gewoon bestuurder? Martin Schulz besprak met 50 (eilands)raadsleden, griffiers en burgemeester deze vraag naar aanleiding van zijn essay voor de NSOB 'Gemeenteraden positioneren'.

In Regio Foodvalley werken we samen om een slimme, gezonde en groene regio te zijn waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Foodvalley is uniek door het aanwezige kennis- en innovatiecluster van wereldformaat op het terrein van Agrifood. Wij willen als regio economisch én ecologisch blijven floreren en onze leidende kennispositie behouden en uitbouwen.

In deze sessie laten wij u zien hoe wij met triple-helix partners binnen en buiten de regio optrekken om dit kenniscluster vorm te geven. En wat dat betekent voor de rol van de gemeentelijke overheid. De sessie vindt plaats op het kazerneterrein in Ede, waar de komende jaren dé food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven en kennisinstellingen verrijst: het World Food Center.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Ede.

Sprekers:

 • René Verhulst, burgemeester Ede/Voorzitter regio Foodvalley gemeente Ede (dagvoorzitter)
 • Dennis Gudden, wethouder Wageningen/voorzitter portefeuillehouder economie gemeente Wageningen
 • Paul Bleumink, managing partner Buck consultants
 • Villaume Kal, ceo NIZO
 • Sandra van Liere, adviseur Economie gemeente Ede

Hoe veranderen gemeenten? Wat is daarbij de rol van bestuurders? Hoe werk je samen met ambtenaren om antwoord te geven op vragen van inwoners? Margriet Sitskoorn is neuropsychologe en houdt zich bezig met de vraag hoe we onze hersenen kunnen ontwikkelen door ons gedrag en de omgeving te veranderen.

Aan het onderzoek, dat het 25-jarige A&O fonds Gemeente initieerde, hebben ruim zeshonderd gemeenteambtenaren en bestuurders van veertig gemeenten deelgenomen. Na afloop kunt u het boek ‘De Veranderende Gemeente’ meenemen. De workshop vindt plaats binnen en buiten op een historische locatie: Fort Voordorp.

Sprekers:

 • Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg

Deze sessie wordt georganiseerd door A&O fonds Gemeenten.

We krijgen een rondleiding door het stadscentrum van Nijkerk, dat recentelijk een reconstructie heeft ondergaan. Een mooi voorbeeld van geslaagde overheidsparticipatie (waarbij de gemeente aansluit bij ideeën uit de gemeenschap). In het museum geeft wethouder democratische vernieuwing Dijksterhuis uitleg over hoe de gemeente vorm geeft aan deze manier van werken, die ook door de raad wordt gewaardeerd. Deze introductie wordt gevolgd door een film over het proces rond de visie Aantrekkelijk Nijkerk, opgesteld in samenwerking tussen bewoners en winkeliers verenigd in het Platform Aantrekkelijk Nijkerk, met daaronder vijf werkgroepen.

Daar waar zich dilemma's voordeden waar inwoners en ondernemers niet uitkwamen, werden deze teruggelegd bij de politiek; raad en bestuur. Het resultaat: meer draagvlak, meer betrokkenheid van burgers en middenstand en een mooie binnenstad. Voorwaarden voor geslaagde overheidsparticipatie: als raad en bestuur moet je echt achter die manier van werken staan, goede procesbegeleiding en duidelijke spelregels en in je netwerk zoeken naar mensen die echt het verschil kunnen maken.

Na een onderhoudend gesprek werd de deelnemers de gelegenheid geboden om Nijkerk vanuit vogelperspectief te bekijken en werd de grote toren van de Catharinakerk beklommen.

Hoe kunnen we vanuit verschillende domeinen met inwoners werken aan gezondheid? We moeten bruggen slaan tussen het sociale en fysieke domein en politiek leiderschap tonen om gezond leven te bevorderen. Geen rechte stoepen bouwen in Oldambt, plicht tot schoon produceren in Barneveld en aanpak van werk, schulden, en een betekenisvolle daginvulling in Utrecht. De interactieve sessie bood veel inspiratie om gezondheidsvraagstukken integraal aan te pakken.

Het centrum van ‘Vorstelijk Baarn’ kenmerkt zich door een aantal bijzondere speciaalzaken. Het zijn stuk voor stuk enthousiaste, betrokken ondernemers met liefde voor hun vak, voor hun ambacht.

De Coöperatie van Centrumwinkeliers laat u kennis maken met deze ondernemers. Tijdens deze sessie delen zij met u hun passie en laten u kennismaken met hun producten.

Daarnaast geven de ondernemers hun visie op ondernemen in de huidige tijd. Een tijd van veranderend consumentengedrag. Ze gaan in op de mogelijkheden om als centrumgebied aantrekkelijk te zijn en te blijven. Ook informeren zij u over het sturen en besturen van de onderneming.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Baarn in samenwerking met Banketchocolaterie Hendricksen, Paul! Mediterrane Smaken, De Smaecken van Hamelink, Koffiebranderij Boot, Atelier Her Majesty & Baarns Bier.

In deze sessie besteden we aandacht aan de maatschappelijke en bestuurlijke context van ondermijning, de gevolgen voor bestuurders en de werking van het (lokale) bestuur. Een weerbaar bestuur is zich bewust van de eigen kwetsbaarheid voor ondermijnende invloeden en weet hiermee om te gaan. Dit begint met bewustwording van bestuurders en ambtenaren; weten wat ondermijning is en hoe dit hen kan beïnvloeden in hun werk. Dit gebeurt door directe intimidatie en meer subtiele invloeden.

U kunt in deze sessie rekenen op inspirerende sprekers met ervaring op dit vlak. Zij besteden veel aandacht aan praktijkvoorbeelden en handelingsperspectieven. Zo zal de Haarlemse burgemeester Jos Wienen vertellen over zijn inzichten en ervaringen in het afgelopen jaar, waarin hij te maken had met ernstige bedreigingen. Daarnaast is er in de sessie ook ruimte om eigen ervaringen en ideeën met elkaar te delen.

Deze sessie wordt georganiseerd door VNG, team Arbeidszaken en team Lokale Democratie.

De dorpskernen van Garderen, Voorthuizen, Stroe en Kootwijk ontvangen jaarlijks tienduizenden toeristen. Eén van de toeristische trekkers is Recreatiegebied Zeumeren, gelegen aan de zuidzijde van het dorp Voorthuizen.

Zeumeren is een veelzijdig recreatiegebied met diverse sportieve activiteiten, verschillende zandstranden, ruime ligweiden en veel faciliteiten zoals shortgolfen, waterskiën, midgetgolfen, footgolfen, wakeboarden, SUPpen, kanoën, zwemmen, zonnen en binnen en buiten spelen in het grootste avonturenparadijs van Nederland: SchatEiland Zeumeren.

Tijdens deze sessie gaan we in op de rol van het recreatiegebied voor het economische beleid van de gemeente Barneveld.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld, Go Barneveld en Recreatiegebied Zeumeren.

Sprekers:

 • Wilco de Jong, voorzitter/kwartiermaker Go Barneveld (dagvoorzitter)
 • Peter van der Velde, bedrijfsleider Zeumeren

We willen allemaal graag burgers betrekken, maar we zijn er tegelijkertijd ook huiverig voor. Bang voor lastige wensen en vertraging in de besluitvorming. Hierdoor hebben we vaak weinig aandacht voor sociale risico’s. Uit onderzoek blijkt dat deze houding gemeenten veel geld kost.

In deze sessie leert u hoe u burgers op een effectieve manier bij uw plannen betrekt en daarmee veel geld bespaart voor uw gemeente. Eelco de Groot, Senior Lector Risicomanagement aan de TU Delft, gaat tijdens de sessie in op Sociaal Risicomanagement. Daarna spelen we onder zijn leiding een rollenspel: hoe betrek je als gemeente op tijd belanghebbenden én maak je met hen goede en redelijke afspraken? Leidraad hiervoor is een internationale methode die wereldwijd succesvol is toegepast op duizenden projecten met miljarden aan investeringen.

Deze sessie wordt georganiseerd door VNG Risicobeheer.

Spreker:

 • Eelco de Groot is werkzaam bij de TU Delft

Gemeenten zijn met medeoverheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven in gesprek over het Klimaatakkoord. Aan vijf sectortafels (gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, mobiliteit en landgebruik en landbouw) wordt besproken welke bijdrage geleverd kan worden in het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Voor de gemeenten ligt een grote opgave in het grootschalig aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving (Aardgasvrije wijken) en het ruimtelijk inpassen van duurzame energieopwekking (Regionale Energiestrategieën). Dat vraagt om regie, maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke keuzes en interbestuurlijk samenwerken vanuit de regio.

De gemeente Barneveld en de VNG gaan tijdens deze sessie met u in gesprek over het Klimaatakkoord, Aardgasvrije Wijken en de Regionale Energiestrategieën. Wat is er bijvoorbeeld uit het Klimaatakkoord gekomen en wat betekent dit voor u? Hoe gaat u op een slimme manier aan de slag met het aardgasvrij maken van bestaande wijken en hoe creëert u hiervoor draagvlak? Hoe voert u de discussie over het inpassen van duurzame energieopwekking? Inhoudelijke experts en koploopgemeenten geven antwoorden en ook heeft u de ruimte om te netwerken met collega’s.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld en de VNG, team Leefomgeving.

Sprekers:

 • Edward Stigter, directeur beleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht
 • Didi Dorrestijn-Taal, wethouder gemeente Barneveld

In kasteel Scherpenzeel werd vanmiddag gediscussieerd over de financiële conditie van gemeenten. Jan van der Lei, huiseconoom van de VNG, betoogde dat lenen voor investeringen goed is en voordelen voor de gemeenschap oplevert. Je moet echter opletten dat de schuld niet te hoog wordt. Ook als de rente laag is. Het provinciaal toezicht kan worden opgeheven. Daarvoor moeten gemeenten wel sturen op een set goede financiële kengetallen met signaalwaarden. Jan Willem Duifhuis van de gemeente Barneveld heeft daar ervaring mee. Hij vindt de verplichte kengetallen van het BBV, de Wettelijke regels begroting, daarvoor onvoldoende. Hij nam het publiek mee met hoe groeigemeente Barneveld actief stuurt met kengetallen en let op zijn financieringsstromen. Barneveld overschrijdt daarbij signaalwaarden van de provincie voor sommige kengetallen. Er is meer mogelijk in Barneveld. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd in de casus Barneveld.

Miljoenen mensen zijn dagelijks in beweging. Lopend, met de fiets, de auto of met het openbaar vervoer. Maar als we allemaal tegelijk in beweging komen, zit er geen beweging meer in. Er is behoefte aan nieuwe mobiliteitsvormen. Pon loopt al meer dan 100 jaar voorop op het gebied van mobiliteit. Een markt die continu verandert: van nieuwe milieueisen tot vollopende steden en van eigen auto tot het delen van vervoersmiddelen. Pon verandert mee, continue. De Business Groep Mobility Service & Retail is verantwoordelijk voor deze transitie. Met producten en diensten als Greenwheels, NEXT, Huub, MIND, iMoto, Dockr en Shuttel bieden zij oplossingen waarmee iedereen zorgeloos en veilig op pad kan, de congestie wordt verminderd en bewoners kunnen beschikken over alternatieve modaliteiten. Slimme data is daarin de sleutel tot de stad en helpt het gedrag van morgen te voorspellen - en daarop in te spelen.

Pon en de gemeente Leusden nodigen u uit om te praten over slimme mobiliteitsoplossingen en hoe we dat vandaag de dag al invullen.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Leusden en Pon.

Sprekers:

 • Raymond Gense, director future technology & public affairs Pon Holding
 • Ingrid Staffhorst, general manager Next Urban Mobility
 • Wesley van Dijken, general manager Shuttel
 • Hielke Ytsma, general manager MIND

In Soesterberg zijn twee bijzondere militaire organisaties gevestigd: het Nationaal Militair Museum (NMM) en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later het Nationaal Militair Museum. Het NMM brengt de steeds veranderende rol van de krijgsmacht bij de verdediging van de nationale soevereiniteit in beeld. Directeur Defensiemusea Paul van Vlijmen vertelt onder andere over de ontstaansgeschiedenis van het museum.

De EOD ondersteunt onder meer gemeenten en politie wanneer explosieven worden gevonden, bijvoorbeeld bij plofkraken, maar vooral ook bij oude bommen uit WO2. De dienst spoort explosieven op, identificeert en ruimt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Luitenant ter Zee René Pouw vertelt hoe dit in zijn werk gaat.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Soest, en het Nationaal Militair Museum en de EOD.

Sprekers:

 • Paul van Vlijmen, algemeen directeur Stichting Koninklijke defensiemusea (dagvoorzitter)
 • Alfred Staarman, hoofd collectie NMM
 • Dirk Staat, conservator NMM
 • Paul van Brakel, conservator NMM
 • Matthieu Willemsen, conservator NMM
 • René Pouw, LtZ EOD

Tijdens deze sessie bezoekt u enkele innovatieve agrarische hotspots in de Regio Foodvalley en leert u meer over het samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Agrarische bedrijven tonen hoe zij innovatieve technieken hebben toegepast. Kennisinstellingen vertellen hoe zij een bijdrage leveren aan de transitie in de agrarische sector. Regionale overheden uit de Foodvalley laten zien op welke manier zij via wettelijke instrumenten de transitie in de agrarische sector proberen te bewerkstelligen.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Ede.

Sprekers:

 • Willemien Vreugdenhil, wethouder gemeente Ede (dagvoorzitter)
 • Geert Butz, adviseur buitengebied gemeente Ede
 • Marco Boon, biologisch kalverhouder en akkerbouwer Ecofields
 • Hans van Eck, eigenaar Zorgboederij Eck-stra
 • Chris de Jong, varkenshouder/kalverhouder Familie de Jong

Waar vroeger de verbinding werd gelegd met de overzeese koloniën, staat nu de Omgevingswet centraal. Radio Kootwijk vormde het decor voor regionale samenwerking: het zoeken naar de juiste afstemming en golflengte in de regionaal verband. Deelnemers aan de sessie zijn bijgepraat door Marcel Boogers (Universiteit van Twente) en Henk-Jan Baakman (Omgevingsdienst de Vallei) en Joyce de Jong (Aan de slag).

Grenzen vervagen. Tussen overheid en inwoners, tussen gemeenten en maatschappelijke partners, tussen werk en privé. We ontwikkelen ons tot een netwerkorganisatie met fluïde grenzen.

In het sociaal domein en onder de Omgevingswet wordt groot beroep gedaan op inwoners om zelf initiatieven te nemen en oplossingen te creëren. Ook voor raad, college én organisatie veranderen daarmee de verhoudingen, rollen, taken en organisatievormen.

De gemeente Ermelo realiseerde zich dat de traditionele manier van hiërarchisch sturen en organiseren niet meer voldoet. Zij ontwikkelt zich tot een wendbare netwerkorganisatie, waarin de leefwereld van mensen centraal staat en niet langer de systeemwereld van procedures, afspraken en structuren. De traditionele lijnorganisatie (“het harkje”) is losgelaten. Er zijn geen afdelingen, teams en leidinggevenden meer. Ermelo kent nog slechts 2 grootheden: mensen en werk. Onderling wordt bepaald wie welke klus op zich neemt en wie daarbij betrokken wordt. De lijntjes worden korter en er ontstaat meer ruimte voor het gesprek van mens tot mens.

Deze uitdagende ontdekkingstocht in onbekend terrein noemen ze in Ermelo een expeditie. Ga mee om de voordelen van zelforganisatie in Ermelo te ervaren! We gaan in op vragen en delen ervaringen en lessen over samenwerking en sturing op het snijvlak van bestuur, organisatie en samenleving.

Bekijk dit filmpje over Expeditie organisatieontwikkeling Ermelo.

Deze sessie wordt georganiseerd door de Vereniging van Gemeentesecretarissen en VNG Realisatie.

De Glind is een bijzonder dorp. Al meer dan een eeuw worden uithuisgeplaatste kinderen hier opgevangen in gezinnen. In De Glind groeit ieder kind op in een liefdevolle en stabiele omgeving. Deze workshop sluit aan bij lijn 2 van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd: ‘Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien’, bijvoorbeeld in een gezinshuis. 
Je doet mee en hoort erbij. In de Glind gaan we uit van de kracht van het gewone leven. Dit is één van de werkzame factoren van gezinshuizen. Tijdens de workshop bezoekt u een gezinshuis waarbij u in gesprek gaat met een gezinshuisouder, en waar mogelijk met jongeren. 
It takes a village to raise a child. Deze sessie geeft handvatten waar uw gemeente direct mee aan de slag kan. Een dorp of stad met alle voorzieningen heeft u al; met de juiste ingrediënten kunt u die voorzieningen inzetten om kinderen en jongeren ‘zo thuis mogelijk op te laten groeien’.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld in samenwerking met de VNG, team Inclusieve Samenleving.

Sprekers:

 • Roel Rijskamp, accountmanager Gezinshuis.com (dagvoorzitter)
 • Gerard Besten, bestuurder Stichting jeugddorp De Glind
 • Els van Heemskerk, integraal leidinggevende Intermezo/Plurijn

Zoals overal in Nederland woedt ook in Barneveld de discussie over windenergie. Er is een notitie reikwijdte en detailniveau voor de structuurvisie opgesteld en wordt gewerkt aan een MER (milieueffectrapport). Op lokaal niveau zijn er ideeën voor een buurtmolen. In Barneveld staat nog geen grote windmolen terwijl we bedrijven als Lagerwij, Bestwind en Topwind in onze gemeente hebben.

Deze excursie belicht de ontwikkelingen op het gebied van wind, zowel vanuit de kant van het bedrijfsleven als de kant van overheid en burgers. Naast korte presentaties hebben we een goed gesprek over een thema dat bij veel gemeenten hoog op de agenda staat.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld en Lagerwey Wind.

Vroeger: Voertuigen zonder stuurbekrachtiging vragen menselijke inspanning. Airco was een zijraam. De cruisecontrol zat in de rechtervoet. De motorkap is de uitlegtafel voor de wegenkaart die met menselijke denkkracht geïnterpreteerd moest worden.
Nu: Nieuwe voertuigen hebben zoveel nieuwe informatie- en communicatietechnologieën dat we bijna gedachteloos naar de bestemming worden gebracht. Maar ‘handen los’ van het stuur is nog niet toegestaan en klachten over snel rijden in woonwijken zijn nog geen verleden tijd.
Toekomst: Waar gaan we met onze slimme mobiliteit nog verder naar toe? Wanneer nemen systemen het besturen echt van ons over? En hoe bereiden we ons hierop voor? 
Barneveld neemt u mee naar het einde van deze eeuw om de toekomstbeelden van mobiliteit te verkennen. De bestemming van deze excursie is BCA, de grootste autoveiling van Europa. Ontdek hoe BCA bijdraagt aan de kringloop voor auto’s, waarbij ook gemeentelijke (bedrijfs)voertuigen een tweede leven krijgen.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld en British Car Auction.

Sprekers:

 • Peter Hekman, verkeerskundige gemeente Barneveld
 • Taede Tillema, bijzonder hoogleraar Transportgeografie Kennisinstituut Mobiliteit (KiM)

Tijdens deze middagsessie stonden de persoonlijke dilemma’s van gemeentebestuurders in het sociaal domein centraal. Zij zijn sinds de decentralisaties in het sociaal domein verantwoordelijk voor de inkoop en organisatie van ondersteuning en zorg voor inwoners. Eelco Eerenberg, wethouder van de gemeente Enschede en Elly van Wageningen, wethouder gemeente Lelystad gaven een inkijkje in hun persoonlijke dilemma’s en in de manier waarop zij daar als bestuurder omgaan met onder andere de grote tekorten in het sociaal domein. Onder leiding van dagvoorzitter Marjanne Sint blikten de bestuurders terug op de eerste vier jaar decentralisaties, keken ze rond naar de uitdagingen van nu en spraken ze hun ambities voor de toekomst uit.

Deze sessie begint met wild spotten in het natuurgebied van boswachterij Kootwijk, in het hart van de Veluwe. Hier op de grootste zandverstuiving van West-Europa leven edelherten, reeën, wilde zwijnen en vossen, en sinds 2016 ook een kleine kudde wisenten. Deze imposante buffel is een Europese beschermde diersoort. Stichting Wisent op de Veluwe heeft de wisenten naar de Veluwe gehaald, met behulp van subsidie van de gemeenten Barneveld, Ede en Apeldoorn. De aanwezigheid van de wisent verhoogt de belevingswaarde van de Veluwe, zowel voor inwoners, organisaties als toeristen.

Toerisme is een belangrijke pijler van de Barneveldse economie en zorgt voor inkomsten en werkgelegenheid. Op de Veluwe werkt Barneveld met ongeveer 40 partijen samen om de Veluwe de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming te maken. De provincie, 21 gemeenten, horeca, grondeigenaren en Staatsbosbeheer tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Tijdens deze sessie leert u hier meer over.

NB Deze sessie is alleen geschikt voor deelnemers die goed ter been zijn.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld, Go Barneveld en de Stichting Wisent op de Veluwe.

Al meer dan een eeuw worden in De Glind kwetsbare kinderen opgevangen. Op dit moment zetten elf organisaties zich in voor de opvang van meer dan honderd jeugdigen in gezinshuizen. Scholen voor basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ontvangen dagelijks 250 leerlingen. Bewoners, organisaties en de gemeente hebben daarnaast de ambitie om van De Glind een sociaal én fysiek duurzaam dorp te maken.

Tijdens het bezoek aan een gezinshuis ziet u een sociaal duurzame kant van het dorp. Het gezinshuis sluit aan bij lijn 2 van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd: ‘Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien’. Voor de hier woonachtige kinderen en jongeren is de opvang in De Glind vaak de eerste ervaring van wél ergens bij horen, herkend te worden op straat en daarmee iemand te zijn.

Ook zien we voorbeelden van fysieke duurzaamheid: duurzaam bouwen en renovatie, klimaatbestendigheid, gebruik van zonne-energie, het terugbrengen van landschapselementen en plannen voor ‘natuurlijke’ zuivering van huishoudelijk afvalwater.

De excursie wordt afgesloten met een gesprek over de manier waarop in De Glind sociale en fysieke duurzaamheid worden verbonden. Daarbij gaan we in op de samenwerking tussen gemeente, bewoners en lokale partijen.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld.

Sprekers:

 • Nick Evers, coördinator Duurzaamheid Rudolph Stichting (dagvoorzitter)
 • Hans Hubers, projectmanager O-gen
 • Aalt Visscher, initiatiefnemer duurzaamheid

De Vastgoedmonitor Regio Foodvalley brengt de ontwikkelingen op de woningmarkt in deze regio in beeld. De monitor is in een paar jaar uitgegroeid tot een beproefd middel om vraag en aanbod op de woningmarkt goed te kunnen volgen. Dat is belangrijk omdat de druk op de woningmarkt goed voelbaar is met het aantrekken van de economie en als gevolg van de overloop vanuit de aangrenzende Randstad. Gedifferentieerde nieuwbouw (koop en huur in verschillende product- en prijssegmenten) én voldoende flexibiliteit in bouwplannen vormen sleutelbegrippen.

De gemeente Barneveld heeft dit, als regiogemeente en als één van de best presterende woningmarkten in Nederland, al naar de praktijk vertaald. Door zowel aandacht te hebben voor de bouw van betaalbare woningen in het middensegment als ook meer exclusieve woonmilieus te creëren, blijft er voor de consument het nodige te kiezen.

Tijdens deze sessie bezoeken we een locatie met tiny houses en bespreken we met jongeren waarom zij voor dit concept kiezen. Ook bekijken we een locatie voor duurzaam vastgoedontwikkeling. Daar vindt een debat plaats over omdenken in gebiedsontwikkeling en samenwerking.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Barneveld en Regio Foodvalley.

Sprekers:

 • Gertjan Hagen, directeur Spring-Co
 • Nicolien de Heer, directeur Urban Living Spring-Co
 • Henk van de Kolk. directeur Bouwbedrijf van de Kolk
 • Wouter van de Top, directeur Bunte Vastgoed
 • Monique van Orden, voorzitter Tiny House Nederland

Proef de kunst van voedsel. Welke rol heeft voedsel vandaag de dag in ons leven? Weten we waar ons voedsel vandaan komt? En waarom is dat eigenlijk belangrijk? En ook: hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst genoeg gezond en duurzaam eten voor iedereen is? Toonaangevende experts van de Wageningen Universiteit vertellen u over de rol die gemeenten spelen als het gaat om voedselbeleid.

Dat doen ze aan de hand van de ‘Citydeal voedsel op de stedelijke agenda’, waarin gemeenten als Ede, samen met twaalf andere steden, hard werken om vandaag en in de toekomst ecologisch houdbaar, gezond en veilig voedsel te produceren voor steeds meer stedelijke bewoners. We eindigen de sessie met een discussie met een aantal van de bestuurlijke trekkers.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Ede en het Kröller-Müller Museum.

Sprekers:

 • Hester Veltman-Kamp, wethouder gemeente Ede (dagvoorzitter)
 • Han Wiskerke, professor rurale sociologie WUR
 • Herwil van Gelder, wethouder gemeente Leeuwarden

De Pyramide van Austerlitz is 36 meter hoog en werd in 1804 gebouwd als tijdverdrijf voor het Franse leger. In het bezoekerscentrum leert u alles over de grote invloed van de Franse Tijd op onze maatschappij. Erfenissen uit die tijd zijn de parlementaire democratie en onze moderne rechtstaat. Iedereen was vanaf die tijd voor de wet gelijk. Onze eenheid in maten en gewichten, onze achternamen en het belastingstelsel naar draagkracht zijn ook in de Franse Tijd ontstaan. Tegen deze historische achtergrond, op de top van de piramide, organiseert de gemeente Woudenberg een netwerksessie.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Woudenberg en de Pyramide van Austerlitz.

In Ouwehands Dierenpark heet directeur Robin de Lange u welkom. In een lezing neemt hij u mee in het proces rond het opvangen van de panda’s in deze Nederlandse dierentuin. Hier komt veel bij kijken, alleen al door het cultuurverschil tussen China en Nederland. In het contact met een land als China, is het heel belangrijk om op het juiste moment de juiste mensen in te schakelen om de goede stappen te kunnen zetten. Robin neemt u mee in het proces van de afgelopen jaren om de komst van de panda’s mogelijk te maken.

Daarna volgt een rondleiding bij de kazematten en het militair Ereveld op de Grebbeberg dat in het bos bij het dierenpark ligt. Vrijwilligers vertellen u het verhaal over een stuk vaderlandse geschiedenis van de Grebbelinie. Een verhaal dat gaat over de impact van menselijke beslissingen op het verloop van de Tweede Wereldoorlog.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Rhenen en Ouwehands Dierenpark.

Sprekers:

 • Thea Pleijsier, communicatieadviseur gemeente Rhenen (dagvoorzitter)
 • Robin de Lange, algemeen directeur Ouwehands Dierenpark
 • Bernier Cornielje, voorzitter/vrijwilliger Stichting de Greb

Duik in de geschiedenis van één van de grootste waterlinies van Nederland: de Grebbelinie. Een slinger van forten en liniedijken tussen Rhenen en Spakenburg dat ons land meer dan 200 jaar beschermde. We starten in het ‘Grebbelinie Bezoekerscentrum’ waar houten soldaten het verhaal van de Grebbelinie vertellen in een interactieve expositie.

U ontdekt vervolgens per fiets een deel van de Grebbelinie en het historische centrum van Renswoude. U maakt er kennis met het Zocherpark, het Kasteel Renswoude, de Koepelkerk en de Oudheidkamer.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Renswoude.

Sprekers:

 • Petra Doornenbal-van der Vlist, burgemeester gemeente Renswoude (dagvoorzitter)
 • Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen

Hoewel de naam anders doet vermoeden, ligt Kamp Amersfoort in de gemeente Leusden. Het ‘Durchgangslager Amersfoort’ is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de gemeente Leusden. In het Kamp werden tijdens de Tweede Wereldoorlog veel verzetsstrijders onder erbarmelijke omstandigheden gedetineerd. Velen overleefden hun gevangenschap niet. Nu is het Kamp een indrukwekkende plek waar die geschiedenis nog goed zichtbaar is.

Naast de herinneringscentra in Westerbork en Vught is ook Kamp Amersfoort van nationale waarde om te laten zien aan huidige generaties wat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in de dagelijkse realiteit betekende.

Kamp Amersfoort was een detentiekamp voor verzetsstrijders, voor mensen met een andere mening en voor politieke gevangenen. Daarmee is het centrum een belangrijk symbool voor vrijheid en democratie. Het laat zien dat politieke vrijheid en democratische waarden niet zo vanzelfsprekend zijn als we soms denken. Iedere bezoeker zal zich tijdens het bezoek de vraag stellen: ‘Wat had ik toen gedaan?’. Want ‘mensen maken het verschil’.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Leusden.

Spreker:

 • Gerolf Bouwmeester, burgemeester gemeente Leusden (dagvoorzitter)

Hoe verbeteren we de democratische legitimatie? Hoe zetten we (bewoners)raden en samenleving aan het stuur? Drie regio’s laten zien hoe zij deze uitdaging hebben opgepakt.

Gemeenschappelijk is een regionale strategische agenda en/of regionaal beleidskader op basis van gezamenlijke regionale ambities of gezamenlijk DNA. Bezien werd of sprake is van een rechtmatige, resultaatgerichte, netwerkende en responsieve overheid, (conform de indeling van de VNG-Denktank ‘Werkende Samenwerking’.

Holland Rijnland organiseert gezamenlijke raadsconferenties. Hoe maak je een strategische agenda van iedereen? Wie behartigt het regionaal belang? Wat te doen in geval van concurrerende ruimteclaims? En met windmolens? Wat als De focus ligt op rechtmatigheid. De raden bepalen gezamenlijk de financiële kaders.
De regio streeft naar een ontwikkeling richting van netwerkend en responsief.

Twente heeft techniek als gezamenlijk DNA. De samenwerking universiteit- HBO- MBO loopt heel goed en dient als voorbeeld voor andere regio’s (bv. Barneveld). Twente heft een collegeregeling met specifieke taken plus coalitions of the willing. Het accent ligt op de presterende overheid. De Twenteraad is meningsvormend aan de voorkant. Die aanpak heeft de onderlinge betrokkenheid vergroot. De griffiers overleggen elke 2 weken over gevoeligheden en gezamenlijk belang.

De raden in regio Amersfoort hebben een gezamenlijk kader vastgesteld, met als top 3 de energietransitie, wonen en inclusieve arbeidsmarkt. Burgers en maatschappelijke organisaties werken dat verder uit. Als dat binnen de gestelde randvoorwaarden lukt, nemen de raden het ‘in principe’ over in gelijkluidende besluiten. Een hele uitdaging, ook voor de griffiers. Het is een spannend proces dat nog loopt (eind juni presentaties uitwerking).

Er was veel belangstelling, wel kost het veel tijd. Er is in plaats van te kiezen voor uniforme processen, aangesloten bij de bestaande gemeentelijke culturen en processen, wel leidend tot gelijke besluiten door alle gemeenten, nu samenwerking op vrijwillige basis is. De regio is responsief, netwerkend en misschien resultaatgericht. Dat weten ze nadat het proces is afgerond.

Sprekers:

 • Karla Oosting, Bureau Regio Amersfoort
 • Esther Lans, Griffie Amersfoort
 • Saskia Ligthart, Regio Holland Rijnland
 • Loes Bakker, Regio Holland Rijnland
 • Gerharda Tamminga, Regio Twente

Sponsors